Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *
Pozivamo Vas na XIII Kongres pravnika u zdravstvu koji će se održati od 17.- do 19. studenog 2022. godine u Hotelu "Varaždin" u Varaždinu.

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 56/22) ugovorena je naknada troškova prijevoza od 1,35 kn po prijeđenom kilometru ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza.

Člankom 52. stavcima 23. do 25.  i člankom 65. stavcima 25. do 27. TKU propisan je način usklađivanja visine naknade po prijeđenom kilometru sukladno promjenama cijene goriva.

Tako se visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru usklađuje s rastom cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu i to za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.

Promjena visine naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad, a kao referentna cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel uzima se cijena na benzinskim postajama INA – Industrija nafte d.d. dostupna na Web portalu mzoe-gor.hr.

Na dan 31. svibnja 2022. prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 13,14 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 13,86 kuna.
Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 13,50 kuna, što je unutar referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna.
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru kako je ugovoreno Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 56/22) i dalje, nastavno od 1. lipnja 2022., iznosi 1,35 kuna.
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca lipnja, odnosno 28. lipnja 2022.  

DATUM A B (A+B):2 SREDNJA CIJENA TRAVANJ 2022. PROMJENA SREDNJE CIJENE U ODNOSU NA TRAVANJ
CIJENA EUROSUPER 95 CIJENA EURODIZEL SREDNJA CIJENA
SVIBANJ
31. svibnja 2022. 13,14 kn 13,86 kn 13,50 kn 12,70 kn +6,29%

https://mrosp.gov.hr/visina-naknade-troskova-prijevoza-po-prijedjenom-kilometru/12691

Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kako su tekli pregovori?

Sindikalna strana je u startu najavila najveća materijalna povećanja za radnike u povijesti sindikalnog pregovaranja (povećanje osnovice za plaću, jubilarnu nagradu i otpremninu; povećanje naknade za prijevoz; povećanje božićnice, regresa i dara za Sv. Nikolu; povećanje naknade za sistematski pregled; uvođenje naknade za topli obrok; uvođenje naknade za rad od kuće i uvođenje 13. plaće).

Vlada je najavljivala zadržavanje stečenih materijalnih prava bez dodatnih povećanja.

Konačni rezultat bliži je početnoj poziciji Vlade.

Što se promijenilo?

– povećana je osnovica za (plaću) 4% i dogovoreno je da će se o daljnjem povećanju osnovice nastaviti s pregovorima u rujnu,

– povećana je naknada za prijevoz za zaposlenike koji ostvaruju pravo na naknadu po prijeđenom kilometru na 1,35kn i dogovoreni su mehanizmi za daljnje povećanje ili smanjenje te naknade,

– uvedena je dodatak za osobe koje su završile sveučilišni specijalistički studij (univ. spec) od 5% (završeni studij unosi se u COP i osoba automatizmom stječe pravo na 5% od 1.5.2022.),

– povećana je naknada za sistematske preglede u vrijednosti od 1.200,00 kuna,

– povećana je otpremnina pri odlasku u mirovinu (umjesto 3 proračunske osnovice isplaćuju se 2 osnovice za izračun plaće) itd.

Varaždinska županija odobrila financijska sredstva u svrhu održavanja XIII Kongresa pravnika u zdravstvu u visini 2.000 kn kao pomoć u održavanju ovogodišnjeg Kongresa. Vjerujemo da ćemo nakon dvije godine dana pauze zbog epidemije COVID-19 uspjeti ove godine organizirati XIII Kongres kojeg planiramo održati u Varaždinu početkom listopada. Uskoro o Kongresu više na stranicama Udruge.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela novu Odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 35/22) kojom se ukida dosadašnja klauzula 2 za 1 kod umirovljenja i odlaska iz službe, odnosno, zabrane da se jednog novog javnog službenika i namještenika moglo zaposliti tek kada dvoje ode u mirovinu ili im prestane služba. Međutim, ova klauzula se sada primjenjuje kod premještaja, odnosno, zabrana se ne odnosi na zapošljavanje jednog novog službenika kada dva iz iste službe budu premještena u državno tijelo, upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili u istu javnu službu.
 

Tako sada umjesto klauzule 2 za 1, imamo novu 1 za 1, pa je zapošljavanje na neodređeno vrijeme “iznimno” moguće u slučaju popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno zbog prestanka radnog odnosa dotadašnjem službeniku u prethodnih 12 mjeseci, odnosno drugog radnog mjesta s istim ili nižim koeficijentom složenosti poslova.

Ostale su i iznimke kada je riječ o zapošljavanju radi popunjavanja radnog mjesta na kojem se obavljaju poslovi upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i poslova provedbe i korištenja programa Europske unije vezanim uz fondove EU, kao i ako nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom, pod uvjetom da su osigurana potrebna sredstva u financijskom planu tijela.

Također, zapošljavanje na neodređeno vrijeme moguće je kod zapošljavanja jednog novog službenika prema klauzuli 2 za 1, pod uvjetom da su tijekom tekuće kalendarske godine dva službenika iz iste javne službe, odnosno poslodavca premještena u državno tijelo, upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili u istu javnu službu kada je to predviđeno posebnim propisom, neovisno o radnom mjestu na koje su bili raspoređeni, što dosada nije bio slučaj.

Za zapošljavanje u javnim službama je prije raspisivanja javnih natječaja, odnosno oglasa za zapošljavanje i nadalje potrebno pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva, osim u slučaju zapošljavanja na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je dana 31. siječnja 2022. godine donijelo Smjernicu o zabrani primitka dodatne naknade iz članka 7. točke d) Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21) temeljem ugovora o radu ili drugog ugovora iz radnog odnosa.

0002

 

 

 

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa stupio je na snagu 25.12.2021. i prema njemu obveznici su prema članku 3. točki 65. i ravnatelji ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Upravna vijeća koja odlučuju o imenovanju i/ili razrješenju obveznika ovoga Zakona, a koje odluke se ne objavljuju u službenom glasilu Republike Hrvatske, dostavit će bez odgode obavijest o tim odlukama Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Obveznici su dužni jednom godišnje podnositi imovinske kartice Povjerenstvu do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Obveznici su, u roku od 15 dana od dana proteka 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti, obvezni podnijeti Povjerenstvu imovinsku karticu.

Imovinska kartica podnosi se na propisanom obrascu, elektronički s kvalificiranim elektroničkim potpisom ili elektronički uz dostavu ispisanog i vlastoručno potpisanog obrasca te ovjerenog od tijela u kojem obveznik obnaša javnu dužnost, sa stanjem na dan podnošenja.

Sukladno članku 59. stavku 2. ZSSI-a, osobe koje su prvi put postale obveznici podnošenja imovinske kartice stupanjem na snagu ZSSI-a, dužne su podnijeti imovinske kartice u roku od 30 dana od dana donošenja pravilnika iz članka 11. stavka 10. toga Zakona. Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine br. 8/22.) stupio je na snagu 20. siječnja 2022. godine, pa je stoga zadnji dan roka u kojem svi novi obveznici trebaju podnijeti imovinsku karticu, 19. veljače 2022. godine.

Obveznici ne mogu podnijeti imovinsku karticu dok im nije otvoren korisnički račun, za čije otvaranje Povjerenstvu moraju podnijeti popunjeni i ovjereni zahtjev, čiji formular se nalazi na mrežnim stranicama Povjerenstva https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sukobinteresa.hr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc%2Fzahtjev_za_otvaranjem_korisnickog_racuna.docx%3F1&wdOrigin=BROWSELINK.

Na donjem linku je priopćenje i upute za popunjavanje imovinske kartice: 

https://www.sukobinteresa.hr/hr/priopcenja/priopcenje-u-vezi-roka-za-podnosenje-imovinske-kartice-novih-obveznika-zakona-o.

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN br. 140/21) nije propisano izuzeće od zabrane zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, kako je to bilo propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN br. 69/21).

Naime, odredbom članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu bilo je propisano da se za vrijeme važenja ovoga Zakona neće primjenjivati Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18, 33/20) i Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (NN br. 70/16, 74/17, 71/18). S obzirom da je na snazi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i u kojem ove odredbe više nema, slijedi da se Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18, 33/20) nastavlja primjenjivati u 2022. godini. 

Poslodavci su dužni radnicima, najkasnije do 1. veljače 2022., ponuditi izmjenu ugovora o radu sukladno odredbama ovoga Zakona. Zakon je stupio na snagu 01. prosinca2021.

S obzirom da prema članku 3. Zakona minimalnoj plaći (NN br. 118/18, 120/21), minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu, sukladno članku 7. poslodavac je dužan radniku ponuditi izmjenu ugovora o radu  i to najkasnije do 01. veljače 2022. godine.

Radnicima je potrebno ponuditi anekse ugovora o radu s odredbom kojom se ugovara minimalna plaća u bruto iznosu, odnosno, 4.687,50 kn za 2022. godinu. S obzirom da se bruto plaća može mijenjati svake kalendarske godine, predlažemo ugovor o radu aneksirati na način:

"Poslodavac i radnik ugovaraju visinu minimalne plaće u bruto iznosu koji uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske za svaku kalendarsku godinu."

Naročito treba pripaziti na odredbu članka 3. stavak 4. i 5.:

(4) U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

(5) Otežanim uvjetima rada iz stavka 4. ovoga članka smatraju se oni uvjeti koji su određeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili drugim propisom koji poslodavca obvezuje.

Ovom se odredbom iz minimalne plaće isključuju sva povećanja koja pripadaju s osnove rada u uvjetima koji se po svojim obilježjima smatraju otežanim i za koje je, slijedom posebnosti istih, predviđeno povećanje plaće (npr. posebni uvjeti rada), a što je razvidno i iz mišljenja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr/pristup-informacijama-16/najcesca-pitanja-i-odgovori/najcesca-pitanja-i-odgovori-12153/rad-i-zaposljavanje/zakon-o-minimalnoj-placi/5694.

Provjeriti da ne bi spremačice i ostali radnici s najnižim koeficijentom složenosti poslova imali nižu plaću od minimalne, jer im onda treba isplatiti razliku do minimalne plaće sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o minimalnoj plaći i to od 01.12.2021.

Člankom 10. Zakona propisane su vrlo visoke kazne za kršenje Zakona.

Stranica 2 od 17