Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Javni natječaj - DA ili NE? Istaknuto

Obveza objave javnog natječaja - da ili ne? Zanimljivo za pročitati hvala kolegama iz časopisa Radno pravo. Članak na linku:http://www.radno-pravo.hr/tumacenja/pitanja_i_odgovori.cfm?cat_id=1 ili na FB stranici Udruge https://www.facebook.com/www.upzh.hr/ u cijelosti. 

 

OBVEZA OBJAVE JAVNOG NATJEČAJA

Odgovorio: RP
Pitanje:
Da li za posao medicinske sestre u domu zdravlja za koji je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, sa osobom koja ispunjava uvjete temeljem javno raspisanog natječaja prema čl. 25. TKU-a, a radi zamjene privremeno odsutne radnice /radnica u ambulanti primarne zdravstvene zaštite (godišnji odmori) treba ponovno raspisivati natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme ako su se u međuvremenu stekli uvjeti (suglasnost nadležnog ministarstva za zapošljavanjem jedne medicinske sestre na neodređeno vrijeme) zbog odlaska zaposlenice u mirovinu, a radi se o istom poslu, za koji se traži isto zvanje (SSS medicinska sestra, poslovi lll (treće) vrste), s istim koeficijentom iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kao i za poslove na koje je zaposlenica primljena temeljem javnog natječaja i sklopila ugovor o radu na određeno vrijeme? Može li neobjava natječaja predstavljati kazneno djelo?
 
Odgovor:
1. U vezi Vašeg upita o obvezi objave javnog natječaja, kao i pitanja može li neobjava natječaja predstavljati kazneno djelo navodimo Vam sljedeće mišljenje: 
U djelatnosti zdravstva, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12,35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14) nije predviđena obveza javnog natječaja prilikom zapošljavanja radnika u zdravstvenim ustanovama, kao što je to npr. obveza u nekim drugim javnim službama (npr. školstvu).

U tom smislu nema niti prekršaja zbog neobjave natječaja, jer nema zakonske obveze.

Kao što je prethodno navedeno, u javnim službama je zakonima nejednako propisana obveza javnog natječaja prilikom zapošljavanja, na način da neke javne službe imaju obvezu natječaja za sve radnike, neke službe samo za dio radnika, tj. nositelje djelatnosti, a neke nemaju uopće takvu obvezu.

Obveza javnog natječaja u zdravstvu postoji isključivo na osnovu kolektivnog ugovora. Prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, sklopljenim 12. prosinca 2012. (Narodne novine 141/12), ugovorena je obveza javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u svim javnim službama na koje se taj Kolektivni ugovor odnosi.

Sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora, za zasnivanje radnog odnosa za sve poslove u javnim službama raspisuje se javni natječaj radi ispunjavanja ustavne odredbe o jednakoj dostupnosti javnih službi svim građanima Republike Hrvatske. Potreba za zasnivanjem radnog odnosa za sve poslove u javnim službama oglašava se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama ustanova i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u »Narodnim novinama«. Poslodavac je u obvezi na isti način i u istom roku obavijestiti sve kandidate o rezultatima natječaja. Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«. Sukladno stavku 3. članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora, javni natječaj nije potreban u slučajevima predviđenim granskim kolektivnim ugovorima.

2. U vezi pitanja da li je javni natječaj iz članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora bio potreban u slučaju kada radnik radi na određeno vrijeme ali mu se bez prekida radnog odnosa ugovor o radu mijenja u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, navodimo sljedeće:

Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora, koje daje službena tumačenja toga Ugovora o radu, nije do sada dalo odgovor na ovakvo pitanje. 
Međutim, kao analogiju navodimo tumačenje 10/2014 (http://www.mrms.hr/pitanje/clanak-25-tku) prema kojem javni natječaj nije potreban u slučaju kada radnik radi na pola radnog vremena, a nastavio bi raditi na tom istom poslu puno radno vrijeme. 
Povjerenstvo je ovdje očito pošlo od činjenice da je javni natječaj potreban za zasnivanje radnog odnosa, a ovdje je radni odnos već zasnovan, iako pod drugim uvjetima, tj. na nepuno radno vrijeme. Ovakvo tumačenje je ujedno jedna vrsta primjene članka 62. st. 7. Zakona o radu, prema kojem je poslodavac dužan razmotriti zahtjev radnika koji je stranka ugovora o radu sklopljenog za puno radno vrijeme za sklapanje ugovora za nepuno radno vrijeme, kao i radnika koji je stranka ugovora o radu sklopljenog za nepuno radno vrijeme za sklapanje ugovora za puno radno vrijeme, ako kod njega postoji mogućnost za takvu vrstu rada.

Prema našem mišljenju, slična situacija bi bila ako radnik radi na određeno vrijeme, pa se ukaže potreba za radom na neodređeno vrijeme na istim poslovima. Prema istom principu kao kod promjene nepunog u puno radno vrijeme, i ovdje kod promjene ugovora o radu iz određenog vremena u neodređeno vrijeme, javni natječaj prema našem mišljenju ne bi bio potreban. Naime, niti ovdje nema zasnivanja radnog odnosa, za što Temeljni kolektivni ugovor propisuje javni natječaj, jer je radni odnos već zasnovan, samo se mijenja uvjet rada - umjesto određenog vremena u neodređeno vrijeme.

I ovdje bi to bilo sukladno Zakonu o radu, članku 13. st. 4. prema kojem je poslodavac dužan obavijestiti radnike koji su kod njega zaposleni na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme o poslovima za koje bi ti radnici mogli kod poslodavca sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme te im omogućiti usavršavanje i obrazovanje pod istim uvjetima kao i radnicima koji su sklopili ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Dakle, i tu bi neobjavljivanje javnog natječaja bilo puno bliže oživotvorenju navedene zakonske odredbe nego kada bi se javni natječaj objavljivao.

3. Da li se morao objaviti javni natječaj za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme od četiri mjeseca, s osobom koja je nedavno kod istoga poslodavca završila stručno osposobljavanje za rad, navodimo sljedeće:

Kao što je prethodno rečeno, sukladno stavku 3. članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora, javni natječaj nije potreban u slučajevima predviđenim granskim kolektivnim ugovorima.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstava i zdravstvenog osiguranja, ne predviđa taj izuzetak. Dakle, natječaj je sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru bio potreban.

Međutim, valja naglasiti da u svim djelatnostima osim u zdravstvu za zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, natječaj nije potreban. Tamo gdje je obveza natječaja propisana zakonima (školstvo), propisan je i izuzetak da natječaj nije potreban kod rada na određeno vrijeme.

Prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, ali bez natječaja radni odnos može se zasnovati kad obavljanja poslova koji ne trpe odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana, kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14), člankom 107. radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja, ali radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana, a ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

Isti ili slični izuzeci ugovoreni su i kolektivnim ugovorom za školstvo.

Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, od 30. travnja 2014. (Narodne novine 63/14), ugovoreni su izuzeci od obveze raspisivanja javnog natječaja, koji nije potreban za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, kada obavljanje posla ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana.

Također je tim Kolektivnim ugovorom određeno da kada se u školi ukaže potreba za popunjavanjem radnog mjesta, poslodavac je obvezan zaposlenicima te škole, a koji imaju ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme i ispunjavaju uvjete tog radnog mjesta, ponuditi prelazak na upražnjeno radno mjesto (u matičnoj ili područnoj školi), izmjenom ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja.

Vrlo slično, ali ne sasvim isto, ugovoreno je i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, od 22. svibnja 2014. (Narodne novine 72/14). Prema članku 28. toga Kolektivnog ugovora, javni natječaj nije potreban za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, kada obavljanje posla ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana;
U stavku 4. članka 28. postoji još jedan izuzetak, koji se ponešto razlikuje od onoga navedenog u osnovnom školstvu. Naime, javni natječaj nije potreban za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenikom koji u ustanovi radi temeljem jednog ili više ugovora na određeno vrijeme u neprekinutom razdoblju duže od tri godine iz razloga koji nisu predviđeni Zakon o radu ukoliko zaposlenik ima potrebnu vrstu i razinu stručne spreme.

U sustavu znanosti i visokog obrazovanja trenutno nema važećeg kolektivnog ugovora, ali usporedbe radi valja spomenuti raniji Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, od 22. listopada 2010. godine koji je važio do svibnja 2015.

Prema članku 9. toga Kolektivnog ugovora, javni natječaj nije bio potreban u sljedećim slučajevima: 
? u slučaju sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme sa zaposlenikom koji zamjenjuje privremeno nenazočnog zaposlenika,
? u slučaju prelaska znanstvenog novaka s jednog na drugi projekt u istoj ustanovi, uz obveznu pisanu suglasnost Ministarstva, znanstvenog novaka, voditelja obaju projekata i čelnika ustanove
? u slučaju prelaska znanstvenog novaka s jednog na drugi projekt na drugoj ustanovi, uz obveznu pisanu suglasnost Ministarstva, znanstvenog novaka, voditelja obaju projekata i čelnika ustanova (čelnika ustanove u kojoj znanstveni novak ima zaključen ugovor o radu na projektu i čelnika ustanove na kojoj se izvodi projekt na koji prelazi)
? u slučaju prelaska postdoktoranata (znanstvenih novaka koji su doktorirali prije isteka njihovog ugovora o radu) s jednog na drugi projekt u istoj ustanovi, uz obveznu pisanu suglasnost Ministarstva, znanstvenog novaka, voditelja projekta na koji postdoktorant prelazi i čelnika ustanove
? u slučaju prelaska postdoktoranata (znanstvenih novaka koji su doktorirali prije isteka njihovog ugovora o radu) s jednog na drugi projekt na drugu ustanovu, uz obveznu pisanu suglasnost Ministarstva, znanstvenog novaka, voditelja projekta na koji postdoktorant prelazi i čelnika ustanova(čelnika ustanove u kojoj znanstveni novak ima zaključen ugovor o radu na projektu i čelnika ustanove na kojoj se izvodi projekt na koji prelazi)
? u drugim sličnim opravdanim slučajevima uz obveznu pisanu suglasnost najbrojnijeg sindikata po članstvu u ustanovi koju daje osoba ovlaštena za zastupanje sindikata.

Prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi od 25. ožujka 2014. (Narodne novine 42/14), javni natječaj nije potreban u slučajevima rada na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika ili privremenog povećanja opsega poslova.

Dakle, u svim sustavima osim u zdravstvu moguće je zapošljavati na određeno vrijeme bez javnog natječaja.

Ova neusklađenost zdravstva sa svim ostalim sustavima javnih službi, očito je rezultat propusta ugovornih strana prilikom sklapanja kolektivnog ugovora.


4. U vezi pitanja može li neobjava javnog natječaja biti kazneno djelo navodimo sljedeće:

Mi ne možemo ulaziti u pitanje da li je neko kazneno djelo učinjeno ili ne, jer niti ne znamo činjenice i okolnosti niti je to u našoj nadležnosti.

Međutim, mišljenja smo da sama neobjava javnog natječaja (ako nema nekih drugih elemenata kaznenih djela), ne bi nikako smjela predstavljati kazneno djelo.

Naime, tamo gdje je obveza javnog natječaja propisana zakonom, za neobjavu javnog natječaja odgovara se prekršajno. Tako npr. prema članku 52.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13) novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj dječji vrtić, između ostalog, ako ne objavljuje natječaj sukladno odredbama toga Zakona. Odgovorna osoba u dječjem vrtiću kaznit će novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 8.000 kuna.

Istovrsni prekršaj, ali s nešto drukčijim kaznama, predviđen je i Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14). Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj školska ustanova ako ne objavljuje natječaj sukladno odredbama članka 107. stavaka 1. do 4. i članka 127. stavaka 1. i 2. toga Zakona, a odgovorna osoba u školskoj ustanovi kaznit će kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna.

Dakle, u slučaju neobjave natječaja odgovarat će se samo prekršajno, i to ne s previsokom kaznama.

U onim djelatnostima u kojima zakonom nije propisana obveza javnog natječaja (zdravstvo te socijalna skrb), naravno nema niti prekršaja.

U tim djelatnostima je ta obveza ugovorena samo spomenutim Temeljnim kolektivnim ugovorom, koji naravno nema i ne može imati prekršaje.

Stoga nam se čini iznimno apsurdno da tamo gdje je obveza natječaja propisana zakonom, za neobjavu se odgovara prekršajno, a tamo gdje to zakonodavac nije htio pa uopće nema zakonske obveze, nego je to samo ugovoreno kolektivnim ugovorom, koji ne može imati niti prekršaje, da se tamo odgovara kazneno.

Što se tiče odgovornosti za kazneno djelo za neobjavu natječaja za rad na određeno vrijeme od četiri mjeseca, to nam izgleda dodatno apsurdno. Kao prvo sukladno onome što je rečeno prethodno, apsurd je da se za kršenje zakona odgovara prekršajno, a tamo gdje zakonodavac nije htio prekršaj nego je to samo ugovoreno kolektivnim ugovorom da se odgovara kazneno.

Dodatni apsurd prema našem mišljenju je i činjenica da u svim drugim javnim službama, bilo temeljem zakona, bilo temeljem granskih kolektivnog ugovora, za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme natječaj nije potreban, pa to ne samo da ne predstavlja prekršaj, nego je dozvoljeno, tj. propisano ili ugovoreno kolektivnim ugovorom. Zato je apsurdno da se u školstvu, socijalnoj skrbi i dr. može normalno na zamjenu zaposliti bez natječaja, a u zdravstvu je to kazneno djelo?!

Više o obvezi javnog natječaja možete vidjeti u našem časopisu „Radno pravo", broj 10/2016.

 
 
 
 
 
Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 08:59